Erstatning-Gulating lagmannsrett
Formalitetsfeil i rettsprosedyre

I anke-sak fremmet om inhabilitet, ved krav ”om flytting av sak til annen domstol”, ble brev datert 15/12 2009 mottatt fra Gulating lagmannsrett, undertegnet dommer Guri Elisabeth Molven.

I dette brev, datert 15/12 2009, ble angitt et foreløpig beregnet gebyr for anke til Ankeutvalget ved Høyesterett, på kr 5.160,-. Videre var informasjonen:

”Endelig gebyr vil bli fastsatt av retten ved avslutning av saken”.

Faktura ble fra Domstolsadministrasjonen mottatt den 7/1 2010. Fakturas forklarende tekst var ”forskudd sak”.

Anvendelsen av begrepene ”ENDELIG GEBYR”, og ”FORSKUDD SAK”, ledet til reaksjon.

Av den grunn ble Domstolsadministrasjonen tilskrevet den 10/1 2010, og det ble søkt etter informasjon på nettet.

Svar fra Domstolsadministrasjonen ble mottatt 11/1 2010.

Informasjon om rettsgebyr kan du lese på domstol.no Anken i denne sak gjelder en kjennelse i Gulating lagmannsrett, og gebyret er 6xr, for tiden er beløpet kr 5.160,-. Avvises anken, er gebyret 2xr kr 2.170,-.

Gebyr ved anke av inhabilitetskjennelsen var avklart gjennom kommunikasjon med Domstolsadministrasjonen.

Gulating lagmannsrett ble tilskrevet (12/1 2010), der begrepene ”endelig gebyr” og ”forskudd sak” ble påpekt.

Tidligere uryddighet ved Gulating lagmannsrett – krav om erstatning

I brev datert 12/1 2010 ble videre påpekt tidligere uryddighet ved Gulating lagmannsrett i 2007, og for det forholdet ble det fremmet krav om erstatning på kr 35.000,-. I sendingen av 12/1 2010 var vedlagt brev fra lagdommer Berit Moldskred Mo, og brev fra advokat Ole Rich, ved advokatfirma Vogt og Wiik.

Da Gulating lagmannsrett ikke ga noen reaksjon på fremmet erstatningskrav, ble nytt brev sendt, med gjentakelse av fremmet krav om erstatning, kr 35.000,-, datert 6/2 2010.

Avdelingsleder/lagmann Arne Henriksen ved Gulating lagmannsrett, informerte så i e-post den 17/2 2010 at oversendelsesbrev ved en inkurie ikke var tilsendt.

Oversendelsesbrevet sendt Domstolsadministrasjonen den 2/2 2010 ble mottatt 17/2 2010. I oversendelsesbrevet til Domstolsadministrasjonen, datert 2/2 2010, fremgår informasjon at ”Hovedsak” er oversendt Høyesterett.

Det fremkom ved det motstrid til informasjon allerede mottatt fra lagdommer Guri Elisabeth Molven ved brev datert 2/2 2010

Ny uryddighet ved Gulating lagmannsrett

Det reageres på ny uryddighet ved Gulating lagmannsrett.

Brev sendes den 18/2 2010 der uryddigheten påpekes.

Innbetalt ankegebyr var bundet til anke om inhabilitet fremmet 26/11 2009, og ikke til ”Hovedsak”, anket til Høystertt 6/1 2010, sak fremkommet som følge av Gulating lagmannsretts godkjennelse av en for sen anførsel i 2004, og rettens anvendelse av straffbart grunnlag, som følge av utøvet juridisk kriminalitet av tre advokater.

Alle disse forhold har Gulating lagmannsrett legalisert ved rettens kjennelse om etablert pengekrav av 2004, som kompensasjon til motpart for utøvet juridisk kriminalitet og løgn.

Kopi av brev datert 18/2 2010, ble sendt Domstolsadministrasjonen og Ankeutvalget ved Norges Høyesterett.

Domstoladministrasjonen avgjør erstatning

Brev datert

1/3 2010 mottas fra Domstoladministrasjonen.

Brevets innhold er gjennomgang med grunnlag i erstatning ved feil begått i Gulating lagmannsrett.

Det er registrert advokatomkostninger på kt 9.750,-, og bruk av telefon, porto med videre kr 1000,-. mens resterende kr 24.250,-, ledes til kompensasjon for tidsbruk, ulempe med videre.

Det slås fast at Gulating lagmannsrett omgjorde beslutning som fremkom i lagmannsrettens brev av 30.mai 2007. Domstoladministrasjonenen skriver at slik de forstod Gulating lagmannsretts brev av 2. februar 2010 berodde endringen på at lagmannsrettens opprinnelige standpunkt var uriktig.

Dette standpunkt har intet med forholdet mellom partene å befatte, og det reageres på henvisning til tvistelovens §20-12.

Den erstatning for feil begått av offentlig tjenestemann, og de belastninger offentlig tjenestemann påfører oss som borgere, blir å anse som en hån, ved håndtering.

De må anses å være grenser for hva vi som borgere skal slåss mot, ved de offentlig, betalte tjenestemenns tjenesteforsømmelser. Den offentlige domstol, der sak skulle bli fremmet andre dommere, kollegaer, vil ettetrykkelig bli "bukken og havresekken".

Som borgere holdes vi for narr. Narrespillet er at kun advokathonorar dekkes!

Snakk om å opprettholde sysselsetting av advokater, og påføre borgere urimelige oppgaver, ulemper, tidsbruk og økonomisk tap!

Svar sendes 6/3 2010 der det gis denne kommentar.

Det offentliges urimelige makt tærer sterkt på den borger som utsettes for denne type overmakt.

Gulating lagmannsrett - nytt brudd på domstolloven §200

Med henvisning til Domstoladministrasjonens brev av 1/3 2010, ble erstatning gitt med rettsgrunnlag i domstollovens §200.

Mottatt brev fra lagmann Arne Henriksen hadde innhold som ble reagert på. Lagmannens brev brev har dato 26/2 2010. Beklagelse ble tatt til etteretning.

Imidlertid er avdekkestnytt brudd på domstolloven §200. Anført brudd gir grunn til krav om å stanse behandling i Ankeutvalget.

Gulating lagmannsrett ble tilsendt brev om urett, og det er fremsatt krav om umiddelbar reaksjon fra Gulating lagamnnsrett. Brev ble tilsendt Gulating lagmannsrett den 7/3 2010.

Det anførs at tilsvar fra motpart sendt Gulating lagmannsrett, er holdt skjult. Urimelighet fremkommer, og likeverd i saksforberedelsen er brutt.

DOKUMENTOVERSIKT100307 Krav om stans av behandling i Ankeutvalget

100306 Brev om avgjørelsen - erstatning kr 9.750,-

100301 Avgjørelse fra Domstoladministrasjonen

100226 Gulating lagmannsrett ved lagmann Arne Henriksen
redegør for "Hovedsak" og feil ved dato om oversendelse til Ankeutvalget ved Norges Høysterett ved henvisisng til brev av 13/2 2010


100217 Gulating lagmannsrett ved lagmann Arne Henriksen fremlegger oversendelsebrev som ved en inkurie ikke var blitt sendt

100213 Etterlysing kopi av oversendelsesbrev av 100202 fra Gulating lagmannsrett

100210 Gulating lagmannsrett brev til Domstoladministrasjonen

100210 Gualting lagmannsrett informasjonsbrev om oversendelse

100206 Etterlyse reaksjon på krav om erstatning

100202 Oversendelsesbrev Fra Gulating lagmannsrett til Domstoladministrasjonene

100112 Brev til Gulating lagmannsrett
Om faktura og krav om erstatning for sak i 2007


100105 Faktura fra Domstolsadministrasjonen om forskudd sak

091215 Brev om ankegebyr fra lagdommer Guri E. Molven