Prejudisiell behandling - fullbyrdelsesforpliktelse som følge derav

ADVARSEL - ADVARSEL - KILDE TIL JURIDISK KRIMINALITET !!!!

Se omtale av skifteavtale i Juksemaker-toppen

Har du mening om, og erfaring mht. til det prejudisielle tema, la oss få vite!


Prejudisiell rettsordning. Har du mening eller erfaring?

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.

  

Hva er meningen med prejudisiell behandling

Ordet prejudisiell henleder til det latinske ordet praejudicare, som betyr "dømme på forhånd".

I praksis betyr prejudisiell at en domstol i sak, søker å finne et svar på et saksrelatert tema. Temaet behandles fordi domstolen skal komme til en beslutning i saken. Behandlingen er midlertidig. En senere domstol kan behandle temaet på nytt.

På internett kan sees mange eksempler ikke i privatrettslig sammenheng, men i samfunnspolitisk.

Forståelig er bruken av denne rettsmetode for å belyse et tema som en prøvesak.

Mindre forståelig er bruk av denne rettsmetode i privatrettslige saker. Prejudisiell behandling kan gi en foreløpig behandling være at et sentralt forhold mellom partene, som må etterleves inntil en av partene tar sak om det prejudisielt behandlede tema opp på nytt. Ingen vet når!

Etter ekteskapsloven §65, kan en avtale settes ut av kraft helt eller delvis, hvis den virker urimelig overfor en av partene.

Sett i lys av denne lov, og en rettsavgjørelse som er gitt ut fra en premiss at skifteavtalen er prejudisielt behandlet som bindende inngått mellom partene, må partene etterleve skifteavtalen/rettsavgjørelsen. Mulighet for at etterfølgende forhold kan lede til sak, er tilstede.

Det alvorlige ved dette er at den prejudisielt behandlede skifteavtalen, pålegger partene fullbyrdelsesforpliktelse.

Handlinger i fullbyrdelsesforpliktelsen blir anvendt av domstol, først ved å sette den prejudisielt behandlede, bindende, inngåtte skifteavtale ut av kraft, dernest ved å ta inn de handlinger som har funnet sted ved fullbyrdelsesforpliktelsen, som grunn for ny inngått skifteavtale, når fullbyrdelsen har funnet sted.

Etterlevelse av den første rettsavgjørelsen, blir ved slik rettshandling grovt misbrukt, og det fremkommer offentlig svindel.

Enhver må se den offentlige svindel som ved dette finner sted, ved omtalte rettsmetode. Dette finner sted ved juridisk - og partsaktivitet for å overbevise domstol om en endring. Svakheten ved den offentlige behandling er åpenbar, i mangel av formalisert prosedyre for å hindre slikt misbruk.

Fullbyrdelsesforpliktelse

VARSEL! JURIDISK SVINDEL KAN VÆRE PÅ GANG!

Den prejudisielt behandlede skifteavtalen, pålegger partene fullbyrdelsesforpliktelse.

Bruken av handlinger i fullbyrdelsesforpliktelsen til offentlig svindel er omtalt.

Endringer har stor betydning, idet denne rettsmetodikk kan endre den private avtalens verdigrunnlag. Ved inngåelse av privat avtale, er delingsgrunnlaget når avtalen blir inngått.

ET EKSEMPEL:

I en konkret sak om deling av et felleseie, som er i offentlig skifte, avsier skifteretten/tingretten en avgjørelse som har premiss bundet til en prejudisiell prøving, der prøving slår fast at det er inngått en bindende skifteavtale mellom partene

Rettsavgjørelsen er at skifte/delingen av felleseie, skal avsluttes som offentlig skifte, og håndteres av partene som privat skifte, ved å etterleve den bindende inngåtte skifteavtalen, slik rettsavgjørelsen har lagt til grunn, prejudisielt.

Skifteavtalen, som er rettslig angitt som bindende inngått, og som må etterleves, kan ha krav fastsatt i et punkt, som krever at underskrift skal påføres selve avtalen.

Setter du underskrift på skifteavtalen, er du ledet inn i en juridisk strategisk felle, som jurister bruker. Denne fellen kan sågar bli anvendt i en for sen anførsel, i en senere ankeforhandling.

VARSKO! JURIDISK OG RETTSLIG SVINDEL ER PÅ GANG!

I ny sak for ny rett kan motpart fremlegge at du, ved din påføring av underskrift, har gitt ny gyldighet til skifteavtalen (har inngått en ny skifteavtale), og forlatt den bindende inngåtte skifteavtalen skifterett/tingrett anførte du hadde inngått. Ny rett vil da sette skifteretten/tingrettens avgjørelse ut av kraft.

Naturligvis er dette en sleip juridisk metode. Det er foreliggende at denne metode anvendes juridisk ved domstol.

Domstolene blir dermed kriminalisert. Du kan bli taper.

Med denne bakgrunn gis følgende advarsel

Skriv aldri under på noe dokument uten at du angir hva du skriver under på, som i eksemplet, at du forholder deg til skifterettens avgjørelse, og den avtalen skifteretten henviser til med dato og andre detaljer.

Godta aldri endringer etter en rettsavgjørelse har funnet sted! Utelukkende hold deg til rettsavgjørelsen!

Tro ikke på den rett du mener samfunnet følger, den juridiske håndtering/strategi/ metode er på dette felt falskneri satt i system!

Ikke stol på at noen skriver en erklæring som skal avklare fakta, og på ingen måte at en advokat gjør det!

Skriv kommentarene på dokumentet:

Med hjemmel i etterlevelse av rettavgjørelse fra NN-rett, av dato, påføres underskrift på dette dokument.

Du må se din motpart og din egen advokat som mulige juridiske banditter, "som en tikkende bombe", som kan dolke deg i ryggen, når du minst venter det. Dette er norsk rettsikkerhet!

Prøv å ha med deg en tredje person, og så sant mulig, ta opp lyd fra signaturmøtet.

Ikke følg advokaters råd om å skrive på et dokument etter en rettsavgjørelse. Ta alltid forbehold. Advokatene har intet ansvar, tvert om.

Det er påvist rettsskandale av fullbyrdelsesforpliktelsen, en rettsordning som må gis betegnelsen katastrofe. Det er offentlig svindel.

Som part har du ingen sikkerhet! Du får vanskelig rettet opp det svik som utøves mot deg av advokater eller domstol!

ADVOKATER SOM HAR BRUKT DENNE METODE ER:

Advokat Olav Jordal, Bergen ( Nå død)

Advokat Britt Hørgaard Tilseth, Bergen

Advokat Erik Knudser
Les om juksemaker handlingene han utøver

PART SOM HAR BRUKT DENNE METODE VED EN FOR SEN ANFØRSEL I ANKEFORHANDLING I LAGMANNSRETT ER:

TORIL NERGAARD, Bergen

DOMSTOL DER METODEN ER BLITT ANVENDT:

GULATING LAGMANNSRETT

Dommere som har latt seg føre bak lyset er:

Lagdommer Ranveig Sjøvoll
Lagdommer Birger Stedal
Lagdommer Wiggo Storhaug Larssen

Som følge av å la seg bli ført bak lyset, anvender disse dommere en straffbar handling.

Motpart til den kriminelle stemples som illojal. Dommerne anvender likhetstegn mellom akjseselskapsverdier og private verdier.

Disse verdier deler så dommerne ut til den kriminelle part, som om midlene var tilført motpart.

Den juridiske metode er basert på følgende juridisk kriminelle strategi:

1.

Få en rettavgjørelse som har en prejudisiell premiss til grunn for sin slutning/avgjørelse.

2.

Anvende en for sen anførsel i den muntlige ankeforhandling, der den for sene anførsels tema, på enhver måte er holdt skjult.

Rettskriminelle strategi: Overrumple motpart. Sette motpart i en situasjon der motpart ikke får forklart seg, og er uforberedt med hensyn til tema.

Metoden er velegnet ved ekteskapslovens §65, privat inngått skifteavtale, hjemlet i rettsregelens tidsfrist, tre års tidsfrist. Ytterligere er rettsregelen gunstig, ved at denne tidsfrist kan oversittes dersom sak er reist innen tre år, med grunnlag i en annen skifteavtale.

3.

I den juridiske kriminelle handling ved den for sen anførselen, anvender et sett av saksforhold, slik illutstrasjonen nedenfor viser.

Motpart blir helt overkjørt i mengden av usannheter, og motpart blir totalt forsvarsløs.

4.

Forberedelse til denne kriminelle handling gjøres i tingretten. Der kan leveres dokumenter direkte til dommer.Disse dokumenter anvender så den kriminelle i en for sen anførsel, som kilde for den omtalte mengde av usannheter.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Den juridiske kriminelle metode kan oppnå fullt gjennomslag ved et dommerpanel i lagmannsretten. Et panel som blir ført bak lyset eller kanskje lar seg føre bak lyset.

Motpart vil ha store vanskeligheter med å få rettet opp den juridiske kriminelle handling, for ved dette er domstolen selv involvert i urett.

Rettsmetode om pengekrav og pengekravets betydning for rettskraft blir en rettsmetodikk. Domstolen anvender den prejudisielle premiss bundet til en fullbyrdelsesforpliktelse ved en underskrift, ved ny behandling, bundet til en for sen anførsel, som blir gitt rettskraft som følge av den for sene anførselen, fordi den kriminelle er tilkjent et pengebeløp. "Belønningen" for å la domstolen føre seg bak lyset, binder domstolens svik!

Dette er juridisk kriminalitet satt i system. Vår rettsordning har vist seg å være skandaløs, ved å tillate juridisk kriminalitet å florere i domstolen.

Rettsikkerhet er totalt fraværende.

Vedlagte illustrasjon viser hvordan en for sen anførsel er gitt behandling.

Behandlingen etter den for sene anførselen er i sin helhet prejudisiell.

Den part som har anvendt en slik for sen anførsel, må bære det hele og fulle ansvar for sin urett.

Rettstema knyttet til en for sen anførsel, der en prejudisiell premiss tas til behandling, er i seg selv åpenbart fortsatt prejudisiell.

Av den grunn skal ikke den kriminelle handling gi økonomisk gevinst, og demed gjøre den kriminelle handling rettskraftig.

Å tillate slikt blir som å si at "bruken av tyvgodset legaliserer tyveriet".

Se illustrasjonen hvordan dette har funnet sted.

Punkt 1 til 4 i illustrasjonen, er som følge av en for sen anførsel. Punkt 5 skal selvsagt

ikke

dekke over rettskriminaliteten, selv om domstolen er medansvarlig. Tvert om.100304
For sen anførsel - prejudisiell behandling. Anketillegg til Ankeutvalget Norges Høyesterett

Bilag til dette anketillegget

000303
Brev fra advokat Brit H Tilseth om etterlevelse av skifteavtalen av 26/1 2000,
og overføring av verdier.

010420
Brev fra advokat Brit H Tilseth vedrørende pantefrafall

010510
Brev fra adv Brit H Tilseth om å slette pantegjeld i Nesveien 8, Tertnes, Bergen.

010606
Brev til adv Brit H Tilseth - krav om redegjørelse for endring som omtales,
krav til dokumentasjon.

040912
Storebrand - melding om manglende grunnlag for betjening av lån, pantesikret i Nesveien 8, Tertnes, Bergen.