Arkivverket - ansvar for offentlige arkiv - Saksarkiv ved domstolen

BEGJÆRING sendt ARKIVVERKET den 15.10.2012

Begjæring til Arkivverket med krav om stans av domstolens urette håndtering av arkiv, bundet til saksbehandling ved domstolen, kan leses: Begjæringsskrivet av 15.10.2012. Vedlegg 1 - Agder lagmannsrett

Urett håndtering av arkiv i domstolen er påvist.

Rettsbehandlingen kan ved denne urette håndteringen av arkivet, være bygget på straffbare handlinger, og gi urett domsavsigelse.

Påvising som følger er fremkommet etter omfattende arbeid med krav til nærmere forståelse, og gjennomgang av domstolens rutiner. Med bakgrunn i dette arbeidet er avdekket lovbrudd utøvet av Gulating lagmannsrett.

Innledningsvis ble lovbruddet forstått å være utøvet mot bestemmelsene i Rettsutdragsloven. Utover brudd mot Rettsutdragsloven, viser Gulating lagmannsretts lovbrudd seg å være mer omfattende. Dette alvorlige lovbrudd rammes av bestemmelsene i Tvisteloven, Domstolloven, Arkivloven, og av Straffeloven.

Arbeid har ledet undersøkelsen mot rutiner ved Domstolen, Domstoladminstrasjonens saksbehandlingsprogram Lovisa, samt inngående studie av arkiv ved Domstolen. Undersøkelsen ledet mot Arkivverket, Arkivloven og Forskrift om offentlig arkiv.

Undersøkelsen ga grunnlag for å fremsende den omtalte begjæring.

Begjæringen er sendt for å få stopp på urett ved domstolen.

Urett omhandler håndtering av usikret arkiv ved domstolen. Videre omhandler urett fjerning av ikke journalførte saksdokumenter fra domstolens saksarkiv, og fjerning av journalførte saksdokumenter fra domstolens arkiv.

Journalført dokument i Domstolens arkiv, er del av et offentlige arkiv.

Fjernes journalført dokument fra Domstolens arkiv, utøves en straffbar handling, jfr NOU-2001, 32, Rett på sak, Del 3, 13 Gjenåpning, §13-3 b). Arkivets krav til fullstendighet blir brutt.

Lovbrudd ved fjerning av journalført saksdokument har pågått ved Gulating lagmannsrett over år.

Åpenbart har mange ankemotparter blitt ilagt uforståelige rettsavgjørelser som ikke har kunnet bli oppklart.

Undersøkelsen befester at aktører ved domstolen har utøvet straffbar handling, ved å fjerne dokumenter journalført i Domstolens arkiv.

Følgende aktørene har utøvet straffbar handling ved fjerning av journalført dokument. Handling er utøvet som en rutine. Handlingen er straffbar. Skadelidende er ankemotpart i sak.

  1. Lagdommer Rannveig Sjøvoll, Gulating lagmannsrett
  2. Lagdommer Birger Stedal, Gulating lagmannsrett
  3. Lagdommer Wiggo Storhaug Larsen, Gulating lagmannsrett
  4. Berammer Inger Låstad, Gulating lagmannsrett
  5. Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy, Bergen tingrett .

Forståelig er langt flere aktører ved domstolen involvert i straffbare handlinger utøvet over flere ti år.


OM PRAKSIS VED DOMSTOLEN

Domstolen oppretter arkiv for hver sak.

Det blir laget et arkivomslag for hvert saksnivå - tingrett - lagmannsrett. Alt samles i en arkiveske ved tingretten når sak er avsluttet.

Tingrett er arkivar for tingrett og lagmannsrett før overføring til Arkivverket. Tingrettens arkiv overføres til Arkivverket ved de regionale arkiv - Statsarkivene - etter 25 år.

Norges Høyesterett har eget saksarkiv. De overfører saksarkiv til Riksarkivet etter 10 år.

Arkivet for hver sak ved domstolen, er underlagt Arkivloven, samt Forskrift om offentlige arkiv. Myndighet utøves av Arkivverket.

Arkivverket skal tilse at det offentlige arkiv innehar fullverdighet, i lys av særlig krav til Domstolen om å etterkomme krav om notoritet/etterprøving for part. Forskrift om offentlige arkiv fatsetter regler for håndtering av offentlig arkiv.

Det innebærer at alle dokumenter til grunn for en rettsavgjørelse må i ettertid forefinnes i arkivet.

Enhver sivil sak for domstolen innehar en dokument-/journalliste, rettsbok, og ved ankesaker et Faktisk utdrag. Det faktiske utdraget skal være en samling av sakens dokumneter, tidskronologisk sortert og sidepaginert. Bestemmelsene for håndtering og laging av Faktisk utdrag er hjemlet i Rettsutdragsloven.

Rettsboken skal angi hvilke dokumenter som er fremlagt i rettsforhandlingen, og angi hvilke dokumenter partene har anvendt for dokumentasjon.

Dommer skal angi i rettsboken hvilken markering som anvendes for hver part.

Dommer i tingrett påfører markering på hvert dokumnet, slik angitt i rettsboken.

Dommer i lagmannsrett skal angi i rettsboken hvilke dokumenter i faktisk utdrag der gjennomstreking av dokumentert tekst skal fremkomme.

Part har i kraft av Tvisteloven §14-1, krav til innsyn i domstolens arkivdokumentene. Etterprøving for part vil kunne ta utganspunkt i bruk av denne innsynsrett.

Fjerning av dokumenter fra domstolens arkiv.

Arkivverket må særlig se det offentlige arkiv i domstolen, ved faren for at dokumenter kan fjernes/endres. Videre etterse krav om fullstendighet ved samhørighet mellom rettsbok og arkivets dokumenter.

Avvik skal påtales av Arkivverket.

Det presiseres at det er straffbart å fjerne dokumenter fra domstolens arkiv. Innhold i arkivet er bundet til dokument-/journallisten og rettsboken.

Arkivverket er ved fremsatt begjæring varslet om brudd på Forskrift om offentlig arkiv ved domstolen. Grovt brudd utøves ved alle landets domstoler.

ANKEMOTPART UTSATT FOR SVINDEL

Det er å bemekre at ved ankesaker er særlig ankemotpart utsatt for å bli rammet av domstolens grove lovbrudd. Domstolen fremstår å være deltakende i straffbare handlinger.

Det er naturlig å reise skjellig grunn til mistanke om utøvelse av starffbare handlinger både av rettsbetjenter og dommere. Videre av prosessfullmektig som dommer gir særlig mandat, jf Rettsutdragsloven §1 og 2.