Rettsutdragsloven

Rettsutdragsloven er en forkortelse for: Lov om utdrag i sivile saker og straffesaker.

Justisdepartemenet og justisminister Grete Faremo angir at loven omhandler de dokumentbevis som allerede er fremlagt for retten og motpart i prosesskriv. Utelukkende disse dokumenter skal anvendes i utdraget.

Disse dokumenter, eller et utvalg, skal kopieres og samles sidenummerert i en innbundet perm, kalt dokumentutdrag / faktisk utdrag /ankeutdrag.

De sentrale paragrafene for å utarbeide utdrag er §1 til §6.


Lovens systematikk bindes særlig til innholdet i utdraget ved dokument/bevis. Innholdet skal utelukkende være kopi av sakens dokumenter som skal forefinnes i rettens arkiv. Annet er svindel. Små avvik kan ha betydning.

Videre hvordan det tilvirkes og håndteres ved mangfoldiggjøring. Etter loven har domstolen ansvar for at alle utdrag er identiske.

Videre har domstolen ansvar ved krav til oppbevaring i rettens arkiv, sammen med de øvrige saksdokumentene, etter Rettsutdragsloven og Arkivloven.

Borgarting lagmannsretts har i beslutning av 4.2.2013, angitt rettspraksis ved bruk av utdrag i ankedomstolen.

I beslutningen presiseres hensynet til notoritet og etterprøving.

Det presiseres at hensynet er ivaretatt, når markeringer omtales i rettsboken med henvisning til fargemarkeringer for hver part, ved bruk av en farge som angir ankende part, og en annen farge som angir ankemotpart.

Fargemarkeringene påføres bevis i utdrag, på den del av beviset som er dokumentert.

De markerte bevis i utdrag angir Borgarting lagmannsrett skal oppbevares som vedlegg til rettsboken, fordi rettsboken omtaler markeringene og ved det bevisene, jfr tvistelovens §13-6.

Etter Rettsutdragslovens §5, skal dommer også bevitne at utdraget er blitt anvendt ved rettsbehandlingen.

Praksis ved ankedomstolene

Borgarting lagmannsrett angir ved sin beslutning 4.2.2013, rettens praksis ved markeringer, dvs ved partenes dokumenteringer av bevis i ankeforhandlingen. Videre vektlegges markeringene på bevisene, og bevisenes binding til rettsboken, som dernest skal oppbevares sammen med rettsboken.

Denne angivelsen er hjemlet i Rettsutdragsloven, knyttet til lovens §5, og utøvet i praksis etter Tvistelovens §13-6.

Den helhetlige praksis ved ankedomstolene er undersøkt. Resultatet av undersøkelsen er satt inn i en tabell. Det er notert 10 spørsmål, relatert til lovens regler og ledd.