Aksjer-i-skilsmisse - oppgjør.

Ankende part får ved dom rett til indirekte å frata ankemotparts aksjer i partens egen arbeidsplass og livsgrunnlag.

Straffbare handlinger utøves i ankeforhandling. Kriminelle aktører er ankende part, advokater, og dommere.

Aksjer-i-skilsmisse -oppgjør gis rettslig behandling slik at aksjene rettslig sett omgjøres til likvider på aksjonærens hånd. Ved dom om pengekrav skal aksjeverdien betales ankemotpart.

Aksjonæren dømmes til å betale pengekravet på millionbeløp innen fjorten dager.

Pengekravet er betydelig utover anskaffelskost for aksjene, det beløp en etter aksjeloven maksimalt forplikter som aksjonær.

Aksjer-i-skilsmisse -oppgjør er en betydelig risiko, fordi samfunnets rettsordning gir mulighet for ankende part til å utøve svindel, med grunnlag i lovbrudd og straffbare handlinger utøvet av dommerne.

Svindel og straffbare handlinger utøves slik at de vanskelig kan oppdages.

Dette gjøres ved bruk av rettens arkiv. Rettens arkiv er underlagt arkivloven. Fjerning av journalførte dokumenter er straffbart.

Se påfølgende illustrasjon.

Illustrasjonen kan sees i større format.

Illustrasjonen viser aktørene, ankende part, advokater, dommere.

Advokaters kunnskap om domstolens lovbrudd, gir grunnlag for en prosess som ved ordvalg får brukt de forfalskede dokumenter. Ankemotpart blir overrumplet slik at det hele blir uforståelig.

Ankende part, her Nergaard, utøvet sammen med sine medaktører, en planlagt strategi som lykkedes, ved ankemotparts totale uvitenhet.

Ankesak som følge av tap i tingrett, ga ankende part Nergaard et særlig mandat. Handlingene som fant sted er i ettertid avklaret, og samlet i en oversikt. Klikk på linken aksjer-i-skilsmisse og du kan se ankende part og aktørenes strategi ved straffbare handlinger.

Adv E Knudser opptrådte uten fullmakt, og rammes ved det av avtalelovens bestemmelse om at rettelsen er hans fulle økonomisake ansvar, dersom Nergaard ikke visste om at rettelsen var tilbakekalt. Ved fortiing av begge aktører i partsforklaring og vitneprov, blir begge ansvarlige for rettelsen.

Denne svindel kan utøves, fordi ankende part, Nergaard, får som mandat å utarbeide, med sin advokat, Faktisk utdrag. Ingen kontroll utøves mot innhold i utdraget, som kan forfalskes, slik Nergaard/adv Jordal har utøvet.

Det forfalskede utdrag makuleres av domstolen, etter å ha vært brukt som rettsgrunnlag for rettsavgjørelsen.

De faktiske forhold er påvist ved fremkommet dokument fra adv E Knudser, og skriftlig melding fra Gulating lagmannsrett.

Slik kan domstolen brukes av ankende part i vinnings hensikt, ved aksjer i skilsmisse, ved utøvelse av svindel.